HOME > Responsible Care
Priorities
VIV Group Commitment
Certificate
VIV Group Commitment (เจตจำนงค์ในกำรดำเนินธุรกิจ)

เราให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีโครงการและกิจกรรมที่ประโยชน์อย่างรูปธรรม
และยั่งยืน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมที่ก่อให้เกิดผล
กระทบกับ ลูกค้า พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง

(1) การจัดจำหน่าย
กลุ่มบริษัท วีไอวี เป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงให้ความสำคัญในการจัดเก็บและการขนส่งเคมีภัณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยเรา
มีมาตราการป้องกันการหกรั่วไหลจากกระบวนการจัดส่งสู่สาธารณชนและสิ่งแวดล้อม
(2) การดำเนินธุระกิจอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
เรามีมาตรการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(3) ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ
เรามีมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสารเคมีหกรั่วไหลในทุกกระบวนการที่มีความเสี่ยงภัย
(4) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
เราดำเนินการลดความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพจากการประกอบอาชีพของพนักงานและผู้มาเยือน
(5) ความห่วงใยสิ่งแวดล้อม
เรามุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(6) ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เรามีความมั่นใจว่าเรามีการสื่อสารความกระหนักด้านความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้ใช้อย่างแท้จริง ในด้านการ
ใช้ประโยชน์ การจัดเก็บและการกำจัดของเสียอันตรายตลอดอายุของผลิตภัณฑ์
(7) การรักษาความปลอดภัย
เรามีการประเมินถึงสภาพการณ์การตอบสนอง การรายงานและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
Copyright © 2013 VIV INTERCHEM CO.,LTD.. All Rights Reserved.